Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o.,

IČO: 313 838 58, DIČ: 2020334206, IČ DPH: SK2020334206, so sídlom Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava (stav 05/2018)

Kontakt:

Email: info@schachermayer.sk

datenschutz@schachermayer.com

Tel.: +421 2 4820 2700 Fax: +421 2 4820 2730

Online: https://www.schachermayer.sk/podnik/kontakt/

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim - dodávateľom (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujúcim – odberateľom (právnická alebo fyzická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tieto VOP bližšie upravujú podmienky predaja tovaru firmou Schachermayer, spol. s r.o.. VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v Rámcovej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, prípadne v ďalšom zmluvnom vzťahu na iných podmienkach. Konkrétne dohody strán, ktoré sú odlišné od ustanovenia týchto VOP, majú pred týmito prednosť. Predávajúci je oprávnený tieto VOP v prípade rozumnej potreby jednostranne primerane zmeniť, kedy je však povinný kupujúcemu tieto zmeny bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť, alebo je povinný tieto uverejniť na svojich www stránkach. Kupujúci má právo tieto zmeny písomne alebo elektronicky odmietnuť a zmluvný vzťah ukončiť v rámci jednomesačnej výpovednej doby, ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.

3. Vznik kúpnej zmluvy a jej náležitosti

Jednotlivé kúpne zmluvy alebo realizačné zmluvy dojednané buď samostatne alebo v nadväznosti na Rámcovú kúpnu zmluvu uzavretú medzi stranami sú uzatvárané na základe záväzných objednávok kupujúceho adresovaných predávajúcemu najmä telefonicky, faxom, písomne poštou, e-mailom (elektronicky) alebo predaných osobne na prevádzke / predajni predávajúceho. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke svoje identifikačné údaje (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), presné označenie požadovaného tovaru, jeho množstvo, spôsob a miesto dodania a požadovaný termín odberu, to všetko potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje stanovisko k objednávke písomne alebo elektronicky. Ak predávajúci navrhne určité zmeny doručenej objednávky, považuje sa pôvodná objednávka kupujúceho za potvrdenú v zmysle zmien navrhnutých predávajúcim, pokiaľ tieto zmeny kupujúci do 3 pracovných dní od ich doručenia písomne alebo elektronicky neodmietne. Pokiaľ ich takto odmietne, bude vznik zmluvného vzťahu predmetom jednania alebo zmluvný vzťah nevznikne. V prípade potreby okamžitého plnenia alebo v iných podobných prípadoch vznikne zmluvný vzťah plnením predávajúceho bez omeškania a prieťahov podľa objednávky kupujúceho. Dodacie doby sú záväzné len pokiaľ sú písomne alebo v elektronickej podobe potvrdené oboma stranami. V prípade nesplnenia termínu dodania požadovaného kupujúcim zo strany predávajúceho bez potvrdenia objednávky, nie je možné zo strany kupujúceho uplatňovať akékoľvek nároky z titulu iného termínu dodania tovaru.

4. Miesto plnenia a cena ďalších činností súvisiacich s dodávkou

Miestom plnenia (dodania) tovaru je vopred v zmluvných vzťahoch špecifikovaná prevádzka, sklad alebo sídlo predávajúceho, odkiaľ si kupujúci tovar prevezme oproti jeho potvrdeniu oprávnenou osobou na dodacom (prepravnom) liste, prípadne faktúre. Ak je v objednávke kupujúceho požiadavka na dodanie tovaru (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujúceho (prípadne do iného miesta určeného kupujúcim) a predávajúci túto požiadavku bude akceptovať, tak je miesto plnenia takto dohodnuté. Ak bude objednaný tovar vrátane jeho odoslania do určitého miesta, tak sa uskutočňuje dodanie tovaru (plnenie) jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať aj dielčiu dodávku tovaru. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín prevzatia, je predávajúci oprávnený poslať objednaný tovar kupujúcemu na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu týmto vznikli. Cena za dopravu tovaru nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru. Pri dohodnutej dodávke dopravcom bude predávajúcim účtovaný poplatok = systémové prepravné náklady. Ich výška je uvedená v potvrdení zákazky. Kupujúci je povinný poplatok zaplatiť. Cena za tovar nezahŕňa ani cenu za vykládku a manipuláciu s tovarom a kupujúci sa zaväzuje tieto event. navýšené náklady uhradiť na základe vystaveného daňového dokladu od strany, ktorá náklad vynaložila.
Dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa zmluvy (objednávky kupujúceho) potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho pri prevzatí tovaru podpisom dodacieho alebo prepravného listu s čitateľným uvedením mena a dátumom prevzatia.
V prípade uplatnenia reklamácie u dopravcu platí, že pokiaľ bude zistené preukázateľné poškodenie obalu zásielky, je zástupca kupujúceho povinný toto poznamenať ako výhradu ihneď pri prevzatí tovaru do poznámky dodacieho či prepravného listu. Zástupca kupujúceho je taktiež povinný si pri prevzatí zásielky skontrolovať počet kusov v zásielke. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa množstva čo najskôr (najneskôr do 48 hodín) po tom, čo na neho prejde nebezpečenstvo škody na tovare, t.j. po prevzatí tovaru alebo podľa čl. 7 týchto VOP. Ak kupujúci preberá tovar osobne na predajni spoločnosti Schachermayer, je povinný ho fyzicky prebrať a skontrolovať jeho stav a množstvo. Neskoršie reklamácie nebudú môcť byť uznané. Ak tak kupujúci neučiní, môže si uplatňovať nároky z vad zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už skôr. Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnutia, najneskôr však do siedmych (7) dní po vyrozumení zo strany predávajúceho. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo strany kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.
Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, po dobu trvania predĺženia účtovať náklady na uskladnenie vo výške 3,30 EUR za každý jednotlivý deň omeškania.
Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade, ak nastala živelná udalosť, stávka, vojna, občianske nepokoje, limity či iné rôzne druhy obmedzení uložených vládou alebo zákonom, zákazu alebo dovozných obmedzení alebo akejkoľvek okolnosti, ktorá je mimo kontrolu predávajúceho.

5. Cena

Ceny tovaru sú zmluvné a vychádzajú z aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny upraviť hlavne s ohľadom na zmeny nákupných cien z dôvodu vývoja cien výrobných surovín, nákladov a poplatkov.

6. Platobné podmienky

 1. Predávajúci je oprávnený fakturovať alebo účtovať cenu v deň odoslania tovaru kupujúcemu, alebo v deň osobného prevzatia tovaru resp. v deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

 2. Doba splatnosti je dohodnutá v rámcovej alebo jednorázovej kúpnej zmluve.

 3. Pri odberoch tovaru priamo od výrobcu bude tovar fakturovaný, t.j. bude vystavený daňový doklad na základe dodacích listov vystavených predávajúcim podľa dodacích (prepravných) listov výrobcu. Pri dodávkach uskutočnených zo skladov predávajúceho bude tovar fakturovaný v deň odoslania tovaru kupujúcemu alebo v deň osobného prevzatia tovaru.

 4. Za uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo deň zloženia hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade hotovostnej úhrady na pokladni predávajúceho je tento súčasne ihneď povinný kupujúcemu vystaviť daňový doklad o prevedení úhrady.

 5. V prípade, že sa tovar nenachádza v sklade predávajúceho (nie je štandardne držaný v skladových zásobách predávajúceho na území SR - KB sortiment) a je potrebné tento tovar objednať, kde je kupujúci oboznámený s dodacou lehotou a súhlasí s ňou, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu z kúpnej ceny za tovar - KB sortiment vo výške minimálne 70% z hodnoty KB tovaru. Tovar – KB sortiment nie je možné vrátiť späť.

 6. Ak si kupujúci riadne neplní svoje peňažné záväzky zo zmluvných vzťahov, je predávajúci oprávnený okamžite odoprieť ďalšie požadované plnenie na dodávku tovaru a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky.

Kupujúci je povinný v prípade porušenia svojej povinnosti uhradiť splatný finančný záväzok zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z celkovej neuhradenej kúpnej ceny od 1. dňa omeškania,.
Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby bankovou kartou.

Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predávajúcemu.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Zaplatením celej kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, príp. jej úhrada v hotovosti do pokladne predávajúceho.
Tovar, ktorý nebol uhradený úplne, nesmie byť kupujúcim žiadnym spôsobom ďalej scudzovaný, predávaný a dávaný do zálohy ako ručenie, pokiaľ k tomu predávajúci nedal písomný súhlas. Ak by bol tovar aj napriek tomuto zákazu kupujúcim ďalej scudzovaný, predaný alebo daný do zálohy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny tovaru (vrátane DPH), za ktorú mu bol tovar predaný. Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, alebo ak je kúpna zmluva ukončená jeho vinou, alebo je s ním začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, sú všetky jeho záväzky splatné ihneď. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho vydanie dodaného tovaru, ktorý je v dôsledku nezaplatenia kúpnej ceny stále vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci umožní predávajúcemu prístup do objektu, v ktorom sa daný tovar nachádza a umožní jeho spätné fyzické prevzatie predávajúcim.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho (v okamihu dodania), alebo ak tak neučiní v dobe, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoj záväzok tým, že tovar neprevezme. V prípade, že je tovar doručovaný prostredníctvom dopravcu, potom v dobe, kedy predávajúci odovzdá tento tovar prvému dopravcovi. Zmluvné strany si týmto dohodnú obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za prípadnú ujmu spôsobenú kupujúcemu v súvislosti so zmluvným vzťahom na dodanie tovaru a to tak, že povinnosť predávajúceho k náhrade ujmy je najviac do čiastky zodpovedajúcej dohodnutej kúpnej cene príslušného tovaru bez DPH. Toto obmedzenie zodpovednosti predávajúceho neplatí pre prípady spôsobenej ujmy človeku na jeho prirodzených právach, alebo pre prípady ujmy spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

8. Záručné doby a zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v závislosti od záručnej doby výrobcu, a to

 1. pri dodávke tovaru konečnému odberateľovi, ktorý je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Výnimku tvoria prípady predaja elektrického ručného náradia, drevoobrábacích/kovoobrábacích strojov, kedy je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia/inštalácie stroja a prípady predaja používaných drevoobrábacích/kovoobrábacích strojov, kedy je poskytnutá záruka v dĺžke 6 mesiacov od prevzatia stroja.
 2. pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý tovar ďalej predáva konečným spotrebiteľom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru
 3. pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý nie je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Spôsob uplatnenia reklamácie a jej vybavenie stanovujú Reklamačné podmienky v prílohe VOP.

Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia tejto zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, iba ak sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa tejto zmluvy. Vrátenie tovaru je možné previesť len so súhlasom predávajúceho, na náklady odosielateľa a v žiadnom prípade na dobierku. Pri vrátení tovaru je potrebné doložiť faktúru alebo iný daňový doklad. Tovar vo zvláštnom prevedení, tovar-KB sortiment alebo tovar, kde na základe požiadavky zo strany kupujúceho boli zo strany predávajúceho realizované úpravy a zmeny (napr. tovar narezaný podľa požiadaviek kupujúceho) nie je možné prijať späť.

Storno, alebo čiastočné storno potvrdenej zákazky nie je možné bez súhlasu predávajúceho. Vo vopred dohodnutých alebo predávajúcim potvrdených prípadoch storna berie kupujúci na vedomie, že pri vrátaní tovaru uhradí predávajúcemu vzniknuté náklady vo výške minimálne 20% z hodnoty zákazky (bez DPH), najmenej však 16,50 EUR (bez DPH).V prípade, že kupujúci storno poplatok neakceptuje, predávajúci si vyhradzuje právo tovar neprijať. V prípade neprevzatia tovaru-KB sortiment zo strany kupujúceho platí ustanovenie v zmysle bodu 4.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie noviniek, predajných akcií, pozvánok

Ochranu osobných údajov našich zákazníkov berieme veľmi vážne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v našich zásadách ochrany osobných údajov, dostupných na www.schachermayer.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Pre zasielanie našich obchodných oznamov (newslettrov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi spoločnosťou Schachermayer, spol. s r. o. a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím v online formuláre na webových stránkach spoločnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne odvolaný, a to prostredníctvom emailu, doporučeného listu, faxu, alebo online formulárom v kontaktoch spoločnosti uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

10. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP, kúpnou zmluvou a ani rámcovou kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené zmierlivou cestou. V prípade nedohody strán o riešení sporu je pre prejednanie sporu medzi stranami vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou podľa sídla kupujúceho.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na naposledy udanú adresu kupujúceho.

Subjektom pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk

Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou Schachermayer, spol. s r.o. dňa 1.5.2018.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naša obchodná spoločnosť venuje veľkú pozornosť kvalite svojej práce aj kvalite predávaných výrobkov. Preto spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi kvalitného tovaru a naši pracovníci sú profesionálne pripravovaní na manipuláciu s tovarom a na spoluprácu so zákazníkom.

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame kupujúcemu ako zákazníkovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok:

a. Spôsob uplatnenia reklamácie a záručnej doby

 • Ihneď pri preberaní tovaru v rámci osobného odberu na predajni overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu tu priamo uplatniť do písomného protokolu spísaného s predávajúcim, v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu neuznať.
 • Ihneď pri preberaní tovaru pri dodávke špedičnou službou (dopravcom) overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu vyznačiť na prepravnom liste a následne spísať s vodičom špedičnej firmy výhradu/zápis o reklamácii (v opačnom prípade nie je možné reklamáciu uznať). Prípadné poškodenie tovaru je povinný zástupca kupujúceho nahlásiť ďalej aj spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o., a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru od dopravcu. Rozdiely v počte dodaného množstva tovaru oproti objednávke, je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru. »» V prípade reklamácie poškodenia zásielky je kupujúci povinný ako prílohu k reklamačnému protokolu (nahláseniu reklamácie) priložiť nasledujúcu fotodokumentáciu:
  • foto etikety na poškodenej zásielke
  • celkový vzhľad poškodenej zásielky
  • celkový vzhľad poškodenej položky
  • foto manipulačných značiek, pokiaľ boli na obale uvedené (pozor sklo, manipulačné šípky atď…)
  • poškodené miesto obalu
  • pohľad do rozbalenej zásielky
 • Najneskôr do konca záručnej doby podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je potrebné reklamovať výrobné vady, alebo funkčné vady výrobkov spôsobené výrobcom, ktoré sa objavia v priebehu užívania výrobku.
 • Reklamácia sa uplatňuje písomne v záručných dobách podľa VOP na centrále, príp. príslušných pobočkách spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného tovaru na reklamačné oddelenie spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava. V reklamácii je potrebné uviesť dodávku s odkazom na dodací list a dátum plnenia. Ďalej je potrebné charakterizovať uplatnené vady tovaru a voľbu kupujúceho ohľadom zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie podľa Občianskeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie je rovnako predloženie dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru.

b. Posúdenie reklamácie

Posúdenie reklamácie prevádza v bežných prípadoch poverený zamestnanec našej spoločnosti v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, v závažných a komplikovaných prípadoch v spolupráci s dodávateľom alebo výrobcom predmetného tovaru v lehote do 60 dní od uplatnenia reklamácie event. v lehote stanovenej dodávateľom alebo výrobcom tovaru. V prípade zistenia oprávnenej reklamácie bude kupujúcemu oznámená spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude táto odmietnutá s odôvodnením a písomným vyrozumením kupujúceho.
 

c. Vybavenie oprávnenej reklamácie

V prípade oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa voľby kupujúceho:

 1. dodaním chýbajúceho tovaru alebo
 2. opravou tovaru alebo
 3. primeranou zľavou z kúpnej ceny alebo
 4. dodaním nového tovaru bez vady

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z vyššie uvedených spôsobom, alebo sa jedná o tzv. vady neodstraniteľné, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie už uhradenej kúpnej ceny za reklamovaný tovar oproti jeho spätnému vráteniu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia nemôže byť uznaná v prípade stavu tovaru, ktorý bol vyvolený jeho poškodením alebo zničením vonkajšími vplyvmi alebo nevhodným zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, iným užívateľom alebo osobou s tovarom manipulujúcou.

Jedná sa hlavne o tieto prípady:

 • umiestnenie alebo uskladnenie tovaru na nevhodnom mieste (vlhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie)
 • zanedbanie odbornej starostlivosti o tovar
 • nevhodné zaobchádzanie s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb
 • nevhodná preprava alebo manipulácia
 • nedbanlivosť alebo úmyselné poškodenie alebo zničenie tovaru
 • neodvrátiteľná udalosť v dôsledku tzv. vyššej moci.


d. Neoprávnene vrátený tovar bez súhlasu spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Ak dôjde pri kontrole vráteného tovaru k zisteniu, že dodávka obsahuje tovar, ktorý nie je uvedený na pribalenom „potvrdení vráteného tovaru“ alebo, že tovar neodpovedá parametrom pre vrátenie (nie je v originálnom obale, nesie známky opotrebenia, je poškodený a pod.) budú tieto položky s kupujúcim riešené nasledovne:

 • kupujúcemu bude s jeho súhlasom tovar vrátený na jeho náklady, t.j. kupujúci uhradí prepravné náklady.
 • kupujúci môže tento jeho stranou neoprávnene vrátený tovar do 30 dní od výzvy zo strany predávajúceho osobne vyzdvihnúť na centrále v Bratislave.

V prípade nesúčinnosti kupujúceho s prevzatím tohto tovaru bude tento po uplynutí 30 dní od rozhodnej udalosti t.j. neposkytnutí súčinnosti k spätnému prevzatiu, zošrotovaný na náklady kupujúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s jej vybavením kupujúci.

Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o..

V Bratislave, dňa 1.5.2018

Schachermayer, spol. s r.o.