Tiráž

Tiráž

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
SK-821 04 Bratislava

T. +421 2 4820 2713 18
F. +421 2 4820 2730

IČO: 31 38 38 58
DIČ: 2020334206
IČO DPH: SK2020334206

Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: s.r.o., č. vložky: 7929/B

Konateľ:
Mag. Gerd Schachermayer

Za prezentáciu je zodpovedný:
Ing. Jana Maková

E. info@schachermayer.sk

Copyright:
Čiastočné alebo úplné využitie textovej či obrazovej časti prezentácie iba s písomným súhlasom firmy Schachermayer Slovensko.