Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE A PODMIENKY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Schachermayer, spol. s r.o. so sídlom Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 313 838 58, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: sro, č. vložky: 7929/B („Schachermayer“ alebo „správca“) ako správca osobných údajov v súvislosti s predajom tovaru, poskytovaním služieb a prevádzkou webových stránok www.schachermayer.sk spracováva osobné údaje fyzických osôb, najmä svojich zákazníkov a návštevníkov webových stránok, ale tiež ďalších osôb (spoločne tak len „subjekt údajov“ alebo „Vy“).

Kontaktné údaje správcu

V prípade otázok týkajúcich sa získavania, spracovaniu a/alebo ochrany osobných údajov alebo by ste chceli uplatniť niektoré zo svojich práv alebo vzniesť námietku proti spracovaniu či využívaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Schachermayer, môžete tak učiniť prostredníctvom e-mailu alebo listom zaslaným na nasledujúce kontakty:

Správca: Schachermayer, spol. s r.o.
Adresa: Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
E-mailová adresa: datenschutz@schachermayer.com
Adresa webových stránok: www.schachermayer.sk

 

1. Všeobecné informácie

Bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie s vašimi údajmi je pre spoločnosť Schachermayer veľmi dôležité. K ich spracovaniu pristupujeme zodpovedne a využívame pritom najmodernejšie bezpečnostné štandardy. S údajmi, nám zverenými, ako aj získanými, zaobchádzame prísne dôverne a postupujeme pri tom zodpovedne.

Z týchto dôvodov vás chceme informovať o spracovaní a ochrane údajov v spoločnosti Schachermayer v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR).

Spoločnosť Schachermayer sa zaväzuje nakladať s vašimi údaji v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.


2. Získavanie a spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ako aj dokumenty alebo fotografie, ktoré ste nahrali, na účely spracovania a prenosu údajov v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Schachermayer, spol. s r.o. a Vami ako partnerom (dodávateľ a zákazník,) vrátane elektronicky vytvorených a archivovaných dokumentov (ako napríklad korešpondencia) v týchto záležitostiach získava, zhromažďuje a spracúva spoločnosť Schachermayer, spol. s r.o..
Za týmto účelom sa spracúvajú tieto osobné údaje:

 • krstné meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • štátna príslušnosť
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonické kontaktné údaje)
 • údaje o objednávke a o dodávke
 • údaje o platbe.

Ide o osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a rovnako o údaje, ktoré v prípade potreby zhromažďujeme z verejne prístupných registrov.

Pri každom prehliadaní našej internetovej ponuky prenáša Vami používaný internetový prehliadač užívateľské údaje a ukladá ich vo forme protokolových súborov, tzv. server log files. Tieto údaje sú:

 • IP adresa pripojeného počítača
 • označenie užívateľa v rámci platformy
 • meno načítanej stránky
 • dátum a čas načítania
 • zdrojová URL, z ktorej užívateľ prišiel na načítanú stránku
 • identifikačné číslo relácie


3. Účel spracúvania osobných údajov

Hlavný účel, ktorý Schachermayer pri získavaní osobných údajov sleduje, je umožniť Vám bezpečné, efektívne a osobné využitie našich služieb. Osobné údaje sa používajú na tieto účely:

 • vybavenie objednávky a riadne plnenie zmluvy (bez poskytnutí požadovaných osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzatvoriť alebo v ňom pokračovať),
 • prispôsobenie, vyhodnocovanie a zlepšovanie našich služieb
 • poskytovanie našich produktov a služieb
 • ochrana našich oprávnených záujmov
 • plnenie našich právnych povinností

K uvedeným účelom spracovania osobných údajov nie je potrebný súhlas subjektov údajov.

K zasielaniu nášho newslettera, ďalších informácií a spracovania osobných údajov pre ďalšie marketingové účely potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Poskytnutie takého súhlasu je na Vašom rozhodnutí. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Schachermayer sa zaväzuje, že bude s Vašimi údajmi zaobchádzať primerane zásadám ochrany údajov podľa platných právnych predpisov.


4. Odovzdávanie údajov, transfer údajov do tretích krajín

Spoločnosť Schachermayer neodovzdáva tretím osobám žiadne osobné údaje, teda mimo EU, s výnimkou prípadov odovzdávania:

 • osobám, ktoré spoločnosť Schachermayer poverila ďalším spracovávaním ako tzv. spracovateľom osobných údajov,
  napr. účtovní a daňoví poradcovia, marketingové agentúry,
 • externým poskytovateľom služieb, ktorí sú nevyhnutní pre doručenie alebo ďalšie spracovanie zákazky,
 • odovzdanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou spoločnosti Schachermayer,
 • osobám, ktorým môžu byť osobné údaje odovzdané na základe súhlasu subjektu údajov,
 • interne v rámci koncernu: spracovanie osobných údajov centrálne pre všetky spoločnosti koncernu, zabezpečuje
  materská spoločnosť koncernu, ktorou je spoločnosť Schachermayer GmbH so sídlom na adrese
  Schachermayerstraße 2, 4020 Linz, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajinským súdom v Linci pod číslom
  FN 78652s,
 • za účelom uchovávania osobných údajov pomocou tzv. cloudových riešení; uchovávaním údajov poverujeme výlučne
  poskytovateľov cloudových služieb, ktorí preukázateľne spĺňajú všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných
  údajov a môžu predložiť potrebné certifikáty ako napr. EU-US Privacy Shield.


5. Newsletter

Ak sa prihlásite k odberu nášho newslettera, poskytujete spoločnosti Schachermayer vyššie uvedené osobné údaje a dávate spoločnosti Schachermayer súhlas pre e-mailovou komunikáciu s Vami. Údaje uložené za účelom prihlásenia sa k odberu newslettera budú použité výhradne pre zasielanie newslettera a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Ak sa budete chcieť z odberu newslettera odhlásiť, odkaz pre odhlásenie nájdete v každom zaslanom newslettere úplne dole. V takom prípade budú všetky údaje uložené za účelom odberu newslettera zmazané.

Spoločnosť Schachermayer využíva na zasielanie newslettera webový marketingový nástroj spoločnosti Brevo GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin. Údaje, ktoré poskytnete pre účely zasielania newslettra (meno, priezvisko, emailová adresa), spracúva vyššie uvedená spoločnosť.

Vyhodnotenie newsletteru

Pri obdržaní newslettera prostredníctvom Brevo budú uložené údaje týkajúce sa IP adresy, typu internetového prehliadača a e-mailového klienta. Tieto informácie budú spoločnosti Schachermayer slúžiť k vyhodnoteniu výkonnosti newslettera. Brevo na ich základe môže určiť, či bol e-mail doručený, či bol otvorený a či boli otvorené odkazy v ňom obsiahnuté. 

Informácie o ochrane osobných údajov služby Brevo si môžete prečítať tu: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/ alebo https://www.brevo.com/information-for-email-recipients/.

6. Cookies a pluginy

Spoločnosť Schachermayer používa za účelom individuálneho prispôsobenia a optimalizácie s ohľadom na užívateľsky priateľské fungovanie a prehliadanie webových stránok tzv. cookies. Súbory cookies obsahujú napr. informácie o doterajších návštevách daného serveru či o tom, aké ponuky si zákazník v minulosti prehliadal a načítal.

Súbory cookies neslúžia na spúšťanie programov ani na prenos vírov do počítača užívateľa. Hlavným účelom súborov cookies je pripraviť ponuku, ktorá bude presne odpovedať potrebám daného užívateľa, a postarať sa o to, aby bolo používanie ponúkaných služieb čo možno najpohodlnejšie.

Pri prvej návšteve internetovej stránky budete oslovení, ktoré druhy súborov cookies chcete povoliť. Toto Vaše rozhodnutie bude uložené. Ku zmene nastavenia súborov cookies a sledovanie kliknite prosím sem:

https://www.schachermayer.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť. Spravidla tak je možné učiniť zvolením príslušnej možnosti v nastaveniach prehliadača alebo použitím ďalších programov. Bližšie informácie nájdete v nápovedi Vami používaného prehliadača. Zákaz používania súborov cookies môže zmenšiť rozsah ponúkaných služieb a prejaviť sa negatívne pri používaní našich webových stránok.


7. Analytické nástroje

Matomo

Spoločnosť Schachermayer používa na svojich webových stránkach open-source webovú analytickú službu Matomo na štatistické vyhodnotenie a analýzu používania webovej stránky. Zaznamenávajú sa rôzne log súbory, ako napríklad IP adresa, odkazovač (referrer), používaný prehliadač a podobne.

Pri analýze s Matomo sa využíva anonymizácia IP adresy, kedy je IP adresa skrátená pred analýzou, takže už nie je jednoznačne identifikovateľná. Matomo je hostovaný na serveroch spoločnosti Maxcluster GmbH, čo znamená, že všetky analytické dáta zostávajú vo firme Schachermayer, nedochádza k prenosu zaznamenaných údajov tretím stranám.

Spracovanie údajov prebieha na základe článku 6, odsek 1, písmeno a nariadenia GDPR. Spoločnosť Schachermayer sleduje oprávnený záujem o optimalizáciu webovej stránky pre externú prezentáciu.

Viac informácií o ochrane údajov pri používaní Matomo nájdete na adrese: https://matomo.org/privacy-policy

8. Google mapy

Tieto webové stránky používajú službu Google Maps k zobrazeniu interaktívnych máp a k vytváraniu príjazdových inštrukcií. Google Maps je mapová služba od spoločnosti Google. Prostredníctvom použitia Google Maps môžu byť informácie o použití týchto webových stránok, vrátane Vašej IP adresy a zadanej (počiatočnej) adresy za účelom plánovania trasy, zdieľané so spoločnosťou Google Inc. v USA. Pri vstupe na webové stránky, ktoré obsahujú Google Maps, nadväzuje Váš prehliadač priame spojenie so servermi Googlu. Obsah mapy bude od Googlu prenášaný priamo do Vášho prehliadača, čo ho integruje do internetovej stránky. Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získaných týmto spôsobom Googlom. Podľa nášho vedomia sa jedná prinajmenšom o nasledujúce údaje:

 • dátum a čas návštevy danej internetovej stránky,
 • internetová adresa alebo URL danej internetovej stránky,
 • IP adresa a (počiatočná) adresa zadaná za účelom plánovania trasy.

Ak si neprajete, aby Google získaval, spracovával alebo používal údaje o Vašej osobe prostredníctvom našich webových stránok, môžete deaktivovať JavaScript v nastavení Vášho prehliadača. V tomto prípade však nemôžete používať zobrazené mapy.

Informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich ďalšom spracovaní a využívaní poskytovateľmi, rovnako ako súvisiace informácie o Vašich právach a možnostiach nastavení s ohľadom na ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o spracovaní osobných údajov spoločnosti Google tu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


9. Pluginy sociálnych sietí

Na webovej stránke Schachermayer sú integrované prvky zo služieb sociálnych médií, aby zobrazovali obrázky, videá a texty. Návštevou stránok, ktoré tieto prvky zobrazujú, sa údaje z vášho prehliadača prenášajú do príslušnej služby sociálnych médií a tam sa ukladajú. Schachermayer nemá prístup k týmto údajom.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní službami sociálnych médií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia:

Pre YouTube platia zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Zásady ochrany osobných údajov Meta: https://www.facebook.com/about/privacy
Zásady ochrany osobných údajov X: https://x.com/de/privacy
Zásady ochrany osobných údajov Xing: https://privacy.xing.com/de
Zásady ochrany osobných údajov LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ak nechcete, aby YouTube, Meta, X, Xing alebo LinkedIn priradili údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu v príslušnej službe, musíte sa pred aktivovaním pluginov z príslušnej služby odhlásiť.


10. Uchovávanie údajov, prístup k údajom a bezpečnosť údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané až do ukončení obchodného vzťahu, resp. až do uplynutia platných záručných, premlčacích a archivačných lehôt. Okrem vyššie uvedeného budú uchovávané rovnako až do ukončenia prípadných právnych sporov alebo obdobných riadení, v rámci ktorých sú tieto údaje nevyhnutné ako dôkazy. V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu budú osobné údaje uchovávané po dobu platnosti súhlasu alebo do jeho odvolania.

Prístup k spracovávaným údajom majú tí zamestnanci spoločnosti Schachermayer, ktorí sa zaoberajú spracovávaním a realizáciou zákaziek a procesnými záležitosťami.

Osobné údaje sú chránené prostredníctvom kontroly prístupu k počítačom, na ktorých sú spracovávané, kontroly prístupu k osobným údajom, kontroly zadávania osobných údajov, kontroly prenosu osobných údajov, kontroly spracovania osobných údajov podľa pokynov zadávateľa, kontroly dostupnosti osobných údajov a kontroly oddelenia osobných údajov získaných na rôzne účely. Opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov budú neustále prispôsobované v závislosti na technologickom vývoji.

11. Vaše práva

Podľa príslušných zákonných ustanovení Vám ako dotknutej osobe, subjektu údajov, prislúchajú dolu uvedené práva a právna ochrana:

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo získať informáciu o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak to tak je, tak aj o tom, ktoré osobné údaje o Vás sa spracúvajú. Takisto máte právo byť informovaní o účeloch spracovania a ich právnych dôvodoch, o kategóriách spracúvania osobných údajov, ich poskytnutí tretím osobám, ako aj o dobe uchovávania.
   
 • Právo na opravu a vymazanie osobných údajov
  Máte právo žiadať, aby sa bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, príp. – so zreteľom na účely spracúvania – máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ako aj na vymazanie Vašich údajov.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajo
  Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
   
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo na obmedzenie spracúvania všetkých získaných osobných údajov, v prípade, ak namietate správnosť osobných údajov alebo vymazanie osobných údajov. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na prípady, ak bol splnený účel spracovávania osobných údajov.
   
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia podmienok uvedených v §26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
   
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré sú nevyhnutné buď:
  - na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  - na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
    záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Namietať môžete spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu.

V prípade uplatnenia námietky nebude spoločnosť Schachermayer Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutého subjektu údajov, alebo ak spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Za účelom uplatnenia Vašich práv a pri prípadných otázkach využite prosím niektorý z uvedených kontaktov spoločnosti Schachermayer.

Ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv, je spoločnosť Schachermayer povinná bezodkladne, najneskôr však do uplynutia jedného mesiaca po doručení Vašej žiadosti, zaujať stanovisko k žiadosti, príp. žiadosti vyhovieť.

12. Podnet na Úrad na ochranu osobných údajov

Na podanie podnetu/ov alebo návrhu/ov týkajúceho sa porušenia povinností v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov je príslušný Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/sk/
 

Schachermayer spol. s r.o.
 

Schachermayer GmbH
Koordinátor ochrany osobných údajov
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz
datenschutz@schachermayer.com