Tiráž

Schachermayer spol. s r.o.
Pestovateľská 12
SK-821 04 Bratislava

Telefón: +421 (0)2 / 4820 2713-18
Fax: +421 (0)2 / 4820 2730

IČO: 31 38 38 58
DIČ: 2020334206
IČO DPH: SK2020334206

Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: s.r.o., č. vložky: 7929/B

Konateľ:
Mag. Gerd Schachermayer

Za prezentáciu je zodpovedný:
Ing. Jana Maková

e-Mail: info@schachermayer.sk

Copyright:
Čiastočné alebo úplné využitie textovej či obrazovej časti prezentácie iba s písomným súhlasom firmy Schachermayer Slovensko.