Všeobecné obchodné podmienky predaja sortimentu spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o.

I. Predmet, účinnosť všeobecných obchodných podmienok predaja sortimentu

1.1. Predaj kovania alebo iného tovaru (ďalej len ako „tovar“) zo sortimentu spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o., (ďalej len ako „predávajúci“) kupujúcemu (ďalej len ako „kupujúci“), sa riadi tu uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru (ďalej len ako „všeobecné podmienky“) sú súčasťou kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky (ďalej len ako „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ku ktorej sú pripojené. Kupujúci potvrdzuje akceptáciu týchto všeobecných podmienok svojim podpisom.

1.2. Tieto všeobecné podmienky sú platné pre tovar špecifikovaný na prvej strane kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky.

II. Objednávka

2.1. Kupujúci môže tovar objednať podľa svojho výberu z katalógu, farebnej vzorky alebo vystaveného nábytku. Pokiaľ nie je tovar objednaný kupujúcim k dispozícii v sklade predávajúceho, dohodnú sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve termín dodania objednaného tovaru, resp. termín prevzatia tovaru, pokiaľ je tovar síce na sklade, ale kupujúci chce dohodnúť neskorší termín prevzatia. Kupujúci je viazaný svojou záväznou objednáv- kou. Akonáhle bude mať predávajúci objednaný tovar k dispozícií, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu najprv telefonicky, SMS správou alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktný údaj uvedený kupujúcim v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný prevziať tovar do siedmych (7) dní po vyrozumení zo strany predávajúceho. Pokiaľ nebude kupujúci opakovane 3x telefonicky zastihnutý (v týždennom intervale) alebo kupujúci nedodrží dohodnutý termín prevzatia, je predávajúci oprávnený poslať objednaný tovar kupujúcemu za porto poplatok vo výške 6,- EUR bez DPH.

2.2. Pokiaľ si kupujúci vybral tovar z katalógu alebo podľa farebnej vzorky, podpisom kúpnej zmluvy – záväznej objednávky potvrdzuje, že skontroloval typ, farbu, číselný kód tovaru a súhlasí s ním.

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená podpísaním špecifikácie zákazky oboma zmluvnými stranami, t.j. ako kupujúcim, tak i predávajúcim. V prípade záväznej objednávky – podpísaním špecifikácie zákazky zo strany kupujúceho.

III. Plnenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci splní podmienky kúpnej zmluvy, pokiaľ pripraví tovar riadne a včas k odovzdaniu a toto kupujúcemu oznámi spôsobom, ktorý strany medzi sebou pre oznámenie dohodli v kúpnej zmluve.

IV. Odovzdanie – prevzatie

4.1. Odovzdanie – prevzatie tovaru sa uskutočňuje v areáli predajne predávajúceho, v ktorej kupujúci urobil záväznú objednávku, resp. uzavrel kúpnu zmluvu.

4.2. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste s čitateľným uvedením mena a priezviska preberajúcej osoby, podpisom tejto osoby spolu s číslom preukazu totožnosti (OP).

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že je prípustné realizovať aj čiastkové dodanie tovaru – predmetu kúpnej zmluvy resp. záväznej objednávky.

4.4. Predmet kúpnej zmluvy – záväznej objednávky – tovar musí byť predávajúcim dodaný zabalený a riadne uložený.

4.5. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade, ak nastala živelná udalosť, stávka, vojna, občianske nepokoje, limity či iné rôzne druhy obmedzení uložených vládou alebo zákonom, zákazu alebo dovozných obmedzení alebo akejkoľvek okolnosti, ktorá je mimo kontrolu predávajúceho.

4.6. V prípade, že dopravu tovaru realizuje podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len ako „zmluvné strany“) predávajúci, uskutoční sa odo vzdanie – prevzatie tovaru v mieste určenom kupujúcim pre dodanie tovaru. Pokiaľ by bol predávajúci i po stanovení dodatočnej primeranej lehoty zo strany kupujúceho v omeškaní voči pôvodne dojednanému dodaciemu termínu, pričom k omeškaniu došlo z dôvodov na strane predáva- júceho je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.7. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne (bod 2.1.)

4.8. Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnutia. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo strany kupu- júceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.9. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo prevzatie zabezpečiť a pri prevzatí tovaru preveriť, či tovar zodpovedá objednávke, resp. či je tovar v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou, resp. kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutočnosť pri odovzdaní – prevzatí tovaru písomne potvrdiť. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu.

4.10. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, po dobu trvania predĺženia účtovať náklady na uskladnenie vo výške 3,30 EUR / 99,40 Sk za každý jednotlivý deň omeškania (1 EUR = 30,1260 Sk).

V. Platobné podmienky

5.1. Predávajúci rozlišuje jednak kúpnu cenu pri vlastnom odbere tovaru kupujúcim a jednak cenu s dodaním tovaru kupujúcemu; v prípade pochybností sa ceny predávajúceho považujú za ceny pri vlastnom odbere. Ceny pri vlastnom odbere neobsahujú náklady na doručenie.

5.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena tovaru sa riadi cenníkom predávajúceho platným v dobe potvrdenia záväznej objednávky, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.3. K termínu vyskladnenia predmetu dodávky (tovaru) vystaví predávajúci celkovú faktúru za tovar vrátane DPH. Pred úhradou tejto faktúry nie je možné vydať predmet dodávky (tovar) kupujúcemu.

5.4. Pri platbe bankovým prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov – kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho.

5.5. V prípade vlastného odberu priamo zo skladu predávajúceho hradí kupujúci celú kúpnu cenu ihneď na mieste a tovar mu bude zo skladu vydaný po predložení originálu dokladu o zaplatení kúpnej ceny.

5.6. V prípade, že sa tovar nenachádza v sklade predávajúceho (nie je štandardne držaný v skladových zásobách predávajúceho na území SR - KB sortiment) a je potrebné tento tovar objednať, kde kupujúci je oboznámený s dodacou lehotou a súhlasí s ňou, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu z kúpnej ceny za tovar - KB sortiment vo výške 70% od registrovaných zákazníkov a 100% od neregistrovaných zákazníkov.

5.7. Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby bankovou kartou.

5.8. Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí : zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predávajúcemu.

5.9. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zo zákona vyplývajúci úrok z omeškania a prípadne skladové poplatky podľa bodu 4.10. Celkovou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.

5.10. Celkovú kúpnu cenu za tovar je potrebné uhradiť najneskôr pri prevzatí dodávky tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak.

VI. Výhrada vlastníckeho práva a Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

6.1. V prípade, že dôjde k odovzdaniu tovaru pred zaplatením celkovej kúpnej ceny, tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny a všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.

6.2. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

6.3. Tovar je do zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne úhradou kúpnej ceny v hotovosti, prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho.

6.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Dokladom potvrdzujúcim prechod nebezpečenstva škody na tovar je dodací list potvrdený kupujúcim.

6.5. Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať pred potvrdením dodacieho listu dodané množstvo, druh a stav tovaru. Potvrdením dodacieho listu potvrdzuje kupujúci, že tovar prevzal v dohodnutom množstve, kvalite, skontroloval typ, druh, farbu, číselný kód tovaru, stav tovaru a súhlasí s ním.

VII. Záruky a kvalita

7.1. Nároky kupujúceho v prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s objednávkou (kúpnou zmluvou), resp. v prípade závad, ktorá sa prejavia ako rozpor s objednávkou (kúpnou zmluvou) po prevzatí tovaru v záručnej dobe, vyplývajú z ustanovení § 616-627 zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky ak preukáže úhradu kúpnej ceny za tovar a nákup tovaru u predávajúceho.

7.3. Pokiaľ nie je stanovené inak, kvalita výrobku sa riadi platnými slovenskými technickými normami.

7.4. Predávajúci poskytuje na predmet dodávky (tovar) záruku v trvaní 24 mesiacov, okrem osobitných prípadov, kedy je dohodnuté inak (dlhšia záručná doba ako 24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim.

7.5. Predávajúci nezodpovedá za vady a poškodenia na predmete dodávky (tovar) spôsobené kupujúcim úmyselne alebo mechanickým poškodením.

7.6. V prípade uplatňovania reklamácie zo strany kupujúceho, tieto musia byť v písomnej forme. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky na reklamáciu ak preukáže nadobudnutie predmetu kúpy (tovaru) originálnym dokladom o zaplatení a dodacím listom, ktorý bol vystavený predávajúcim, príp. ďalších relevantných dokladov. Kupujúci sa zaväzuje zaistiť právne preukázateľné dôkazné prostriedky, podklady, vzorky a materiály k tomu, aby za účasti predávajúceho a/alebo im poverených osôb mohlo dôjsť k hodnovernému posúdeniu reklamácie.

7.7. V prípade uznania právneho nároku na reklamáciu zo strany predávajúceho, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový.

7.8. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu plnenia vzniknuté v dôsledku vyššej moci.

7.9. Kupujúci má možnosť požiadať predávajúceho o vrátenie tovaru v lehote do 7 dní od prevzatia tovaru - len zo skladového sortimentu Schachermayer Bratislava, a to za podmienky, že tovar je v originálnom balení, nepouží- vaný, nepoškodený. Predávajúci je v tomto prípade od kupujúceho oprávnený žiadať storno poplatok za vrátenie tovaru. Storno poplatok je kupujúcemu účtovaný vo výške 20% zo stornovanej sumy tovaru, nie však menej ako 16,50 EUR / 497,- Sk (1 EUR = 30,1260 Sk ). V prípade, že kupujúci storno poplatok neakceptuje, predávajúci si vyhradzuje právo tovar neprijať.

VIII. Osobitné ustanovenie

8.1. Tovar v zvláštnom prevedení, kde na základe požiadavky zo strany kupujúceho boli zo strany predávajúceho realizované úpravy a zmeny (napr. tovar narezaný podľa požiadaviek kupujúceho) nie je možné prijať späť.

8.2. Tovar – KB sortiment (v zmysle bodu 5.6.) a taktiež tovar zo skladu LINZ, ktorý bol na základe požiadavky kupujúceho objednávaný – nie je možné tento prijať späť. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho platí ustanovenie v zmysle bodu 4.8.

IX. Záverečné ustanovenie

9.1. Kupujúci svojim podpisom udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajom uvedených na kúpnej zmluve pre interné, propagačné a marketingové účely spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o. alebo spracovateľom ním určeným v súlade s právnymi predpismi. Kupujúci ďalej svojim podpisom udeľuje súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou SMS. Tento súhlas sa udeľuje až do písomného vypovedania. Kupujúci môže predávajúcemu kedykoľvek písomne oznámiť odvolanie svojho súhlasu.

9.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho.

9.3. Náležitosti, ktoré medzi predávajúcim a kupujúcim neupravujú tieto všeobecné obchodné podmienky sú upravené v zmysle platných právnych noriem slovenského právneho poriadku.

9.4. Obe zmluvné strany, ako predávajúci na strane jednej, tak kupujúci na strane druhej, si uvedené všeobecné obchodné podmienky prečítali, porozumeli obsahu, a na znak súhlasu ich podpísali.

9.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.6. Zmeny a dodatky k týmto všeobecným obchodným podmienkam je možné realizovať len písomnou formou a so súhlasom oboch zmluvných strán.